Deelregeling 3: Waarborging voor de toekomst

Deze deelregeling is bedoeld voor langer lopende initiatieven om op een toekomstgerichte manier het immaterieel erfgoed te bewaren, waarborgen en ontsluiten, en is met name gericht op erfgoedinstellingen.

Ook voor dit type projecten geldt dat publiek actief deelneemt zodat de kennis en informatie wordt overgedragen. Publiek passief laten luisteren of enkel informatie archiveren is daarbij niet voldoende, want zonder mensen die het actief beoefenen is er geen immaterieel erfgoed dat in leven wordt gehouden. Licht daarom toe hoe je de interactie met het publiek gaat vormgeven. Maar je gaat daarbij een stap verder.

Bij projecten in deelregeling 3 stimuleren we je om tevens bewust na te denken over wat het Indisch immaterieel erfgoed nodig heeft om te blijven voortbestaan. Het gaat dan om activiteiten op het gebied van

 • duurzame vastlegging en ontsluiting voor latere generaties;
 • inventarisatie, documentatie, archivering en ontsluiting;
 • versterking infrastructuur en netwerkvorming.

Waarvoor kan je aanvragen?

 • Het in kaart brengen van behoeften, risico's en kansen tbv het maken en uitvoeren van een stappenplan voor borging;
 •  documentatie, vastlegging en ontsluiting; 
 • (wetenschappelijk) onderzoek;
 • versterking van de onderlinge infrastructuur; door middel van samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling binnen de gemeenschap zelf of met andere organisaties op het gebied van immaterieel erfgoed;
 • capaciteitsopbouw en professionalisering van vrijwilligers.
 • Projecten voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn uitgesloten van deze regeling.

Een combinatie met participatie-activiteiten uit deelregeling 1 of 2 wordt nadrukkelijk aanbevolen, evenals samenwerking.


Doelstellingen

Je project moet altijd aan minimaal twee van de volgende doelstellingen voldoen:

 • Deelnemers voelen zich door deelname onderling meer verbonden; 
 • Immaterieel erfgoed wordt doorgegeven van generatie op generatie; 
 • Meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel;
 • Bestaand Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed wordt in een nieuwe vorm gegoten, passend bij de hedendaagse maatschappij;
 • Deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van Indisch erfgoed (kennisoverdracht);
 • Deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren, waarderen en representeren van hun eigen erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen (eigenaarschap).


Motiveer in je projectplan hoe je deze doelstelling gaat bereiken. Door middel van een onderbouwd onderzoeksplan, of een helder beschreven aanpak om informatie te documenteren, beheren en te ontsluiten voor de toekomst. Of door een aanpak te beschrijven hoe de samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling binnen de gemeenschap of met andere organisaties wordt vormgegeven, of een plan van aanpak voor de ontwikkeling en versterking van vrijwilligers. 

Wie kan aanvragen?

Je kunt aanvragen als stichting of vereniging, gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; zonder commercieel winstoogmerk, die een Indische, Molukse en/of Papoea gemeenschap vertegenwoordigt en/of zich inzet voor erfgoed, cultuurparticipatie of cultuureducatie. 

Er kan ook worden samengewerkt met organisaties uit het cultureel of sociaal domein die geen rechtspersoonlijkheid zijn. Dit zijn bijvoorbeeld collectieven van individuele mensen, erfgoedgemeenschappen, jongerengroepen, wijkbewoners. Zij kunnen niet zelf aanvragen. 

Uitleg over en voorbeelden van borging, samenwerking, infrastructuur en stappenplannen vind je op bij Inspiratie.


Verchillende Kleuren 148

Waar letten we op?

Voor een goede beoordeling van je project is het van belang dat je helder uitlegt in je projectplan wat je gaat doen. Leg uit waar je project over gaat, waarom je dit project doet, voor wie en beschrijf helder hoe je het aanpakt. Met wie ga je aan het werk, welke partijen huur je in? Beschrijf ook de doelstellingen die je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen. 

Ook voor dit type projecten geldt dat publiek actief deelneemt zodat de kennis en informatie wordt overgedragen. Licht daarom toe welke methode of format voor kennisoverdracht je gebruikt en waarom, en hoe je de interactie met het publiek gaat vormgeven.

Licht verder je doelgroep toe: wie zijn dit, en hoe bereik je de doelgroep? Heb je onderzocht of er behoefte aan jouw activiteiten bij hen is, en kun je dit onderbouwen? Kun je een eventuele nieuwe doelgroep bereiken? 

We kijken ook naar de organisatie van je project en de haalbaarheid. Dragen de activiteiten bij aan het halen van je doelstellingen? Hoe past dit project binnen de visie van je organisatie? Heb je zelf of je uitvoerende partij voldoende kennis en ervaring om het plan te verwezenlijken? Is de planning realistisch en de begroting redelijk? En zijn de activiteiten op de begroting terug te vinden? Tenslotte vinden we het van belang dat je een opzet maakt voor de evaluatie van je project en deze inbouwt in je planning.


Praktische voorwaarden

 • Aanvragen kan alleen online met een account voor de aanvragerscommunity. Doorloop daarvoor eerst de quickscan.
 • Aanvragen worden in meerdere rondes integraal behandeld in speciale commissievergaderingen. Check de rondes en de indiendeadlines op de homepage.
 • Je project mag niet eerder dan 2 maanden na de indiendeadline starten.
 • Cofinanciering van minimaal 20% is verplicht.
 • Een toegekende subsidie is altijd incl. BTW. Neem in je begroting en dekkingsplan alle posten inclusief BTW op.
 • Een commissie van experts uit de Indische gemeenschap beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het Fonds. Lees daarover meer in het subsidiereglement.
 • Je project begin uiterlijk binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag en duurt tot uiterlijk 1 maart 2025. 
 • Projecten voor het primair, voortgezet en hoger zijn uitgesloten van deze regeling.
 • Voor aanvragen van €50.000 of meer dien je eerst een adviesgesprek te hebben met de programmamaker. Deze aanvragen dienen bovendien aan alle zes doelstellingen te voldoen en hebben een duurzaam en toekomstgericht karakter. Bijvoorbeeld door een onderbouwd plan om het project op te nemen in structurele activiteiten van de organisatie, of een uitgewerkt plan om de informatie voor de toekomst vast te leggen en te ontsluiten.

Hulp bij aanvragen

Ben je enthousiast geworden en wil je een aanvraag doen? Lees dan eerst de subsidieregeling “Houd je erfgoed Levend’, lees alle informatie op deze website en doe de quickscan om te zien of je project in aanmerking komt.

Zo ja, dan kun je na de quickscan direct een account aanmaken. Daarmee log je in op de online omgeving voor aanvragers, waar je het aanvraagformulier kunt invullen.

Naast het aanvraagformulier moet je een projectplan en begroting bijvoegen. Hiervoor hebben we modelsjablonen gemaakt. Dit gebruik je om de juiste informatie te geven over je project: een beschrijving, motivatie en doelstelling, je doelgroep, je planning en evaluatie. De modelbegroting helpt je om inzicht te geven in op te voeren kosten en inkomsten. Ook kun je alvast het voorbeeld aanvraagformulier bekijken, ter voorbereiding. Bekijk op deze pagina het filmpje over aanvragen bij vfonds.